Pályázati felhívás
Földmérési és földhivatali tulajdonjogot bejegyző jogi eljárás finanszírozására

T-01/2017-I
Leírás

A pályázat célja:

Vissza nem térítendő anyagi támogatás folyósítása magánszemélyek számára, a földmérési és betelekelési, valamint a földhivatali tulajdonjogot bejegyző eljárás megkönnyítése céljából.

A rendelkezésre álló források teljes összege összesen: 1 500 000 LEJ.

A keretösszeg a beadott pályázatok mennyiségétől függően módosulhat.

 1. A pályázat legfontosabb célkitűzései:

  • családi, hagyományos gazdaságok elősegítése
  • a foglalkoztatottság növelése, fenntartása
 2. A támogatás formája

  A támogatás formája 100 %-os, vissza nem térítendő támogatás, amelyet két összegben folyósít az alapítvány, utólagos elszámolási kötelezettséggel.

 3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

  A pályázat benyújtási határideje: 2017. október 1 – 2017. október 20. 16:00

  A kitöltött pályázati formanyomtatványt és a kapcsolódó nyilatkozatokat elektronikus formában és a mellékletek eredetijét beszkennelve az Alapítvány online felületén kell a pályázat személyes benyújtásáig feltölteni. A kitöltött pályázati formanyomtatványt és a kapcsolódó nyilatkozatokat a pályázónak személyesen, eredetiben, papír alapon kell benyújtani az Alapítvány irodájában, vagy az alapítvány képviselőjének a megadott benyújtási határidőig. Az online felületen, ill. a papíron beadott dokumentumok közötti ellentmondás esetén a papír alapon beadott, aláírt dokumentum az irányadó.

 4. A támogatás mértéke

  Egy pályázó maximum 1 575 LEJ / parcella összegű támogatásban részesülhet és maximum 10 ha mezőgazdasági rendeltetésű földterület telekelésére kaphat támogatást. A támogatási összeg forintban kerül meghatározásra a 2017. október 1-én érvényes forint-lej MNB középárfolyam alapján.

 5. Pályázat intenzitása

  A Pályázónak a támogatást lejben kell igényelnie és a kiutalás is lejben történik. A pályázó részére történő utalás árfolyama a Támogató bankszámlájára forintban érkező támogatási összeg lejre történő átváltása során alkalmazott banki árfolyam. Az árfolyamváltozásból eredő esetleges többletköltséget a Pályázó viseli.

  A jelen pályázati felhívás támogatásai az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a „de minimis” támogatásokra való alkalmazásáról (UL L 352, 2013. 12. 24.) szóló 2013. december 18-i, 1407/201/EU bizottsági rendelet, valamint a 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján kerülnek kiosztásra. A „de minimis” szabály alapján az egy és ugyanaz a természetes személy részére kiosztott támogatás az utóbbi három pénzügyi év időszakában nem haladhatja meg a 15.000 EUR-t.

 6. Elszámolható költségek

  A következő tevékenységekhez kapcsolódó számlák számolhatók el:

  • földmérési munkálatok költségei
  • földmérési tanulmány elkészítése
  • földhivatali dokumentáció összeállítása
  • közjegyzői díjak

  A szállítót a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell kiválasztani. A piaci árnak való megfelelést az Alapítvány vizsgálja: indokolatlan túlárazás esetén a támogatási összegét csökkenti, különösen nagymértékű eltérés esetén a pályázatot elutasítja.

  A költségek a pályázat benyújtásának napjától számolhatók el.

  Pályázó egy lehívást nyújthat be.

  Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy kifizetésre várhatóan a pályázat benyújtását követően több hónappal később kerül sor és az ajánlat fenn nem tartásával kapcsolatos kockázatokat a Pályázók viselik.

 7. Hiánypótlás a pályázati szakaszban

  Az Alapítvány a beérkező pályázatokat először formai-jogosultsági ellenőrzés keretében vizsgálja. Azon pályázatok, melyek a formai-jogosultsági bírálati szempontok valamelyikének nem felelnek meg, hiányos, vagy érvénytelen jelölést kapnak. Hiányos megjelölés esetén az Alapítvány hiánypótlásra felszólító elektronikus levelet küld a pályázónak. A hiánypótlási felhívás elküldésétől számított 8 nap áll a Pályázó rendelkezésére, hogy elektronikus úton pótolja a felszólító levélben jelzett hiányosságokat. A hiányok nem teljes körű és határidőben történő pótlása esetén a pályázat érvénytelennek minősül.

 8. A pályázat elbírálásának módja

  • A beérkezett és befogadott pályázatokról az Alapítvány az Igazgatótanács által elfogadott Szabályzat alapján tesz döntési javaslatot, melyet a program Irányító testülete hagy jóvá. Az Alapítvány jogosult az igényelt támogatási összeg csökkentésére.
  • A pályázatok támogatásáról szóló döntés a pályázat beadási határidejét követő 90 napon belül várhatóan megszületik. A döntésről minden pályázó tájékoztatást kap e-mailben, valamint ezzel egyidőben az Alapítvány honlapjára is felkerül.
  • A pályázati dokumentáció az Alapítvány archívumában kerül tárolásra. Az Alapítvány a pályázati eljárás során a pályázó adatlapján aláírt nyilatkozattal összhangban az ott megadott adatokat szabadon felhasználja. A támogatás tényét az Alapítvány nyilvánosságra hozza.
  • A támogatási döntés ellen jogorvoslati kérelem az Alapítvány irodájában nyújtható be az eredmény Alapítvány honlapján történő kihirdetését követő 8 napon belül. A kifogást írásban, az Alapítvány területileg illetékes irodájában kell benyújtani.
  • A benyújtási határidőn túl érkezett pályázati beadványokat az Alapítvány nem veszi figyelembe.
  • Az Alapítvány a pályázati dokumentációt nem szolgáltatja vissza.
  • Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a szerződéskötéshez további dokumentumokat kérjen be a Pályázóktól.
  • Az Alapítvány a döntésről szóló értesítésben megnevezi a szerződéskötéshez benyújtandó dokumentumokat. Amennyiben a nyertes Pályázó 8 napon belül nem ad választ az értesítésben foglalt felhívásra, úgy tekintendő, hogy lemondott a jelen pályázati felhívás pénzeszközei iránti igényéről.
  • Amennyiben a szerződés aláírására irányuló értesítésben megszabott határidőn belül a szerződés nem kerül megkötésre a Pályázó hibájából, elveszíti a jogát a támogatásra.
  • Támogatási szerződés megkötésére kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben a Pályázó a szükséges dokumentumokat benyújtja.
  • Az Alapítvány a Támogatási szerződést magyar nyelven köti meg a támogatásra jogosult Pályázókkal.
 9. A projekt megvalósítása és elszámolás a támogatással

  • A Pályázó köteles a támogatást a támogatási szerződésben meghatározott módon felhasználni és azzal elszámolni. A projekt megvalósítása a Pályázó kockázatára megkezdhető a pályázat benyújtását követően.
  • Amennyiben az árfolyamváltozásból kifolyólag az átutalt támogatási összeg nem fedezi a földmérési, betelekelési, valamint a földhivatali tulajdonjogot bejegyző eljárás összes költségét, úgy a különbözetet a Pályázó köteles kiegyenlíteni.
  • A pályázó köteles a pályázattal elnyert összeg folyósításától számított egy éven belül a teljesítés dokumentumát, azaz végleges és jogerős, 30 napnál nem régebbi földhivatali tulajdonlapot bemutatni a megpályázott terület/területek vonatkozásában. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy az addig megkapott támogatás teljes összegét az irányadó jogszabályoknak megfelelő késedelmi kamattal együtt vissza kell fizetnie.
  • A támogatás elszámolása a következő dokumentumokat kell tartalmazza, román nyelvű dokumentum esetén a pályázó által hitelesített magyar fordítással ellátva:
   • Költségösszesítő
   • Tevékenység elvégzését igazoló számlák
   • Projekt eredményeit igazoló dokumentumok
   • A Kataszteri Hivatalhoz (OCPI) benyújtott dokumentáció iktatószámmal rendelkező másolata
   • Kifizetési bizonylatok
  • A Támogató helyszíni vizsgálatot tarthat a tervezett, vagy megvalósult fejlesztés tartalmát illetően.
  • A támogatási összeg fel nem használása, nem a szerződésben foglaltak szerinti felhasználása, illetve az elszámolás határidőn belül történő elmulasztása, valamint az elszámolás nem kielégítő volta esetén a támogatást az irányadó jogszabályoknak megfelelő késedelmi kamattal együtt vissza kell fizetni.A nyertes Pályázó köteles a jelen pályázati felhívás és a támogatási szerződés által meghatározott dokumentációt 10 évig az utolsó támogatás kifizetésétől számítva megőrizni.
  • A pályázó köteles a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, az ellenőrzések során az ellenőrző szervekkel együttműködni. A pályázó a pályázat beadásától számított 10 évig köteles biztosítani a Támogató által írásban meghatalmazott, illetőleg jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult személy számára azt, hogy bármikor adatbekérés vagy helyszíni ellenőrzés keretében teljes körű vizsgálatot végezzen a támogatás összegének felhasználásával kapcsolatosan.
  • A Pályázó vállalja, hogy a Támogató, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv, vagy személy, továbbá az erre feljogosított egyéb szervek képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is – a megfelelő dokumentumok, számlák, a projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a teljesítés vizsgálatában – segíti, részükre megadja a projekttel összefüggő adatokra vonatkozóan, az általuk kért tartalmú tájékoztatást, beleértve a feladatok megvalósításában közreműködő teljesítési segédekkel megkötött szerződéseit és megállapodásait is.
  • A Pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás ellenőrzése kiterjedhet a támogatott tevékenység megvalósítására kötött vállalkozási szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.
 10. Egyéb információk

  • A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a www.proeconomicaalapitvany.ro honlapon, valamint az Alapítvány irodájában térítésmentesen kaphatnak felvilágosítást.
  • A pályázat összeállításához külső szakértő igénybevétele nem szükséges.
  • A pályázati felhívás, beleértve a pályázatok benyújtási határidejét, a pályázat benyújtási határidejének lejártáig módosulhat. A módosított pályázati felhívást az Alapítvány a honlapján közzéteszi.
  • A pályázati felhívás és a támogatási szerződés esetleges ellentmondása esetén a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.
  • A pályázati felhívás keretében benyújtott bizonylatok és okiratok másolatai az Alapítvány tulajdonában maradnak.
Pályázhatnak
 • Pályázó csak Maros megye területén, a pályázati kiírás 1. Számú mellékletében felsorolt települések egyikének területén bejegyzett állandó lakcímmel rendelkező magánszemély lehet.
 • Egy pályázó jelen pályázati szakaszban csak egy pályázatot nyújthat be, de egy pályázati dokumentáció tartalmazhat több különálló területre vonatkozó kérelmet.
 • Jelen pályázat benyújtásával együtt az Alapítvány által kiírt többi pályázati felhívásra (mezőgazdasági gépek/tenyészállatok beszerzésére, valamint az egyéni vállalkozók/vállalkozások eszközbeszerzésére vonatkozó felhívások) be lehet nyújtani pályázatot.
 • Két pályázó azonos lakcímről, vagy ténylegesen egy háztartásból nem pályázhat. Amennyiben mégis benyújtásra kerül két pályázat, úgy mindkét pályázó kizárásra kerül.
 • A pályázat elbírálásának és megvalósításának idején a Pályázó számlái nem lehetnek zárolva. Amennyiben valamely számla mégis zárolásra kerül, a Pályázó 5 munkanapon belül köteles azt írásban jelenteni az Alapítvány részére.
 • A Pályázónak nem lehet esedékes, kiegyenlítetlen köztartozása a pályázat benyújtásának pillanatában.
 • Pályázni csak olyan földterület betelekelésére lehet, amely a pályázati célterület határain belül fekszik.
 • A támogatási szerződés aláírását követően a Támogató a támogatás összegét közvetlenül a pályázónak fizeti ki. A Támogató a támogatás összegét két részletben folyósítja: a 75%-os első részletet előlegként a támogatási szerződés aláírását követően, a 25 %-os második részletet utólag, a teljesítés igazolását és az elszámolást követően.
 • Ha pályázó a projektet a támogatási szerződés aláírását megelőzően megvalósította, úgy a Támogató a támogatást részére egy összegben, utólag, a teljesítés igazolását és elszámolást követően folyósítja.
 • Ha a Pályázó a szerződés megkötésétől számított 3 éven belül elidegeníti a támogatás segítségével betelekelt földterületet, úgy a támogatás teljes összegét az irányadó jogszabályoknak megfelelő késedelmi kamatával együtt vissza kell fizetnie.
Szükséges dokumentumok
 • Az Alapítvány által az online felületén közzétett, kitöltött űrlap, amely tételesen tartalmazza pályázó árajánlatok alapján számolt költségeit.
 • Pályázó román személyi igazolvány másolata.
 • A pályázat tárgyát képező földterület feletti tulajdonjogot igazoló dokumentum (mely lehet bármely, a román jogrend szerint kiállított bizonylat és emellé szükséges még az adott település önkormányzatának az igazolása is, amely igazolja, hogy a földterület a pályázó nevén szerepel a gazdasági lajstromban).
 • Az illetékes adóhatóság és a helyi önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolásai arról, hogy a Pályázónak nincsen köztartozása.
 • A számlavezető bank által kiadott, a pályázó bankszámlaszámára vonatkozó bankszámlaszám igazolás, mely igazolja, hogy a számla nincs zárolva.