Pályázati felhívás
Mezőgazdasági erőgépek és kapcsolható eszközök, mezőgazdasági tevékenységekhez szükséges felszerelések, rendszerek, ültetvények telepítése és korszerűsítése, valamint tenyészállatok beszerzésének támogatására, Hargita, Kovászna és Maros megye területén - (természetes személyeknek)

M-06/2019-I
Leírás

A pályázat célja:

A támogatási eszközök odaítélése mezőgazdasági termelők – természetes személyek - számára, mezőgazdasági erőgépek (traktorok), és kapcsolható eszközök, valamint, egyéb, a mezőgazdasági művelésben és termelésben használt berendezések, gépek, felszerelések, telepítésre alkalmas oltványok, csemeték, valamint tenyészállatok beszerzésére, vissza nem térítendő támogatás folyósítása formájában, technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából.

A rendelkezésre álló források teljes összege a jogi és természetes személyeknek összesen: 131.000.000 LEJ.

A keretösszeg a beadott pályázatok mennyiségétől függően módosulhat.

 1. A pályázat legfontosabb célkitűzései

  • a mezőgazdasági tevékenységek, mint vállalkozási forma erősítése
  • a mezőgazdasági termelési géppark korszerűsítése és környezetbaráttá tétele
  • a foglalkoztatottság növelése, fenntartása
 2. A támogatás formája

  A támogatás formája: maximum 75 %-os, vissza nem térítendő támogatás, amelyet egy összegben folyósít az Alapítvány, utólagos elszámolási kötelezettséggel, minimum 25%-os önrész mellett.

  Amennyiben a pályázó ÁFA visszaigénylő, úgy csak az ÁFA nélküli összeg maximum 75 %-ának értékéig jogosult a támogatásra.

 3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

  A pályázat benyújtási ideje 2019-06-28 16:00 óráig

  A kitöltött pályázati formanyomtatványt és a kapcsolódó nyilatkozatokat elektronikus formában és a mellékleteket beszkennelve az Alapítvány online felületén kell  feltölteni. A kitöltött és elküldött pályázati formanyomtatványról és a kapcsolódó nyilatkozatokról szóló igazoló adatlapot a pályázó, vagy jogi személy esetén a pályázó hivatalos képviselője által személyesen, eredetiben, papír alapon kell benyújtani az Alapítvány irodájában vagy az Alapítvány képviselőjének a benyújtási határidőig.

 4. A pályázat intenzitása

  A jelen felhívás keretében meghatározott támogatási felső érték 70.000 lej.

  A jelen pályázati felhívás támogatásai az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a „de minimis” támogatásokra való alkalmazásáról (UL L 352, 2013. 12. 24.) szóló 2013. december 18-i, 1407/201/EU bizottsági rendelet, 1408/2013/EU, valamint a 316/2019/EU bizottsági rendelet alapján kerülnek kiosztásra.

 5. A pályázat általános feltételei

  Pályázati kategóriák

  Kategória

  Kategória tartalma

  Egy pályázónak adható maximális támogatási összeg

  1 Mezőgazdasági gépek beszerzése
  Erőgépek, traktor, kombájn; kapcsolható eszköz a szántóföldi termesztéshez; a szőlő-és gyümölcstermesztéshez, vagy zöldségtermesztéshez (összesen legfeljebb 5 db.)
  70 000 LEJ
  2 Egyéb mezőgazdasági eszközök beszerzése
  Háztáji és kis gazdaságokban használt egyéb gépek és eszközök, mezőgazdasági tevékenységet kiegészítő vagy elősegítő berendezések, rendszerek mezőgazdasági tevékenység végzéséhez szükséges felszerelések (összesen legfeljebb 5 db.)
  70 000 LEJ
  3 Gyümölcsösök korszerűsítése, telepítése
  Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód- váltás.
  70 000 LEJ
  4 A Törzskönyvezett szarvasmarha 70 000 LEJ
  B Törzskönyvezett juh 70 000 LEJ
  C Törzskönyvezett kecske 70 000 LEJ
  D Törzskönyvezett sertés 70 000 LEJ
  E Méhanya, illetve méhcsalád 70 000 LEJ
  • Az 1, 2, 3, 4 pályázati kategóriák kombinálhatóak és halmozhatóak, amennyiben nem haladják meg a 70 000 lejes felső határértéket.
  • Pályázni csak új mezőgazdasági erőgépek, kapcsolható eszközök, egyéb berendezések és felszerelések támogatására lehet.
  • Az „1” kategóriába tartozó mezőgazdasági erőgépek, kombájnok és a kapcsolható eszközök esetében az eszközök kapacitásának szükségét a pályázónak igazolnia kell. Az igazolás a pályázó tulajdonában, vagy bérletében álló, a pályázati felhívás 9. pontja szerint igazolt megfelelő méretű földterület, vagy a fenntartási időszak egészére vonatkozó olyan szerződés, mely alapján a pályázó a pályázott eszközökkel munkát végez.
  • A támogatási összeg forintban kerül meghatározásra a 2019.05.21–én érvényes forint-lej MNB középárfolyam alapján.
  • Ha a Pályázó az eszközt Magyarországról szerzi be, a támogatást forintban kell igényelnie és a kiutalás is forintban történik.
  • Ha a Pályázó az eszközt nem Magyarországról szerzi be, a támogatást lejben kell igényelnie és a kiutalás is lejben történik. A Pályázó részére történő utalás árfolyama a Támogató bankszámlájára forintban érkező támogatási összeg lejre történő átváltása során alkalmazott banki árfolyam. Az árfolyamváltozásból eredő esetleges többletköltséget a Pályázó viseli.
  • Pályázó csak Hargita, Kovászna és Maros megye területén bejegyzett állandó lakcímmel rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó vagy ezen megyékhez tartozó települések egyikének területén bejegyzett székhellyel rendelkező jogi személy, közbirtokosság, mezőgazdasági szövetkezet lehet (kizárólag azon jogi személyek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak).
  • A beszerzett eszközt/tenyészállatot/telepítésre alkalmas oltványokat, csemetéket a pályázati kiírás célterületén kell használni/tartani/telepíteni.
  • Két pályázó azonos lakcímről, vagy ténylegesen egy háztartásból, illetve azonos bejegyzési címről nem pályázhat. Kivétel, ha a bejegyzési cím azért egyezik meg, mert a pályázók azonos, harmadik személy által üzemeltetett irodaházba, vagy ipari ingatlanba vannak bejegyezve.
  • Egy eszköz beszerzésére pályázatot kizárólag egy pályázó nyújthat be, tehát azonos eszközre nem lehetséges több pályázatot benyújtani. Amennyiben ilyen pályázatok mégis benyújtásra kerülnek, úgy mindegyik pályázó kizárásra kerül.
  • Amennyiben egy természetes személy több vállalkozásban is tulajdonos, résztulajdonos vagy képviseletre jogosult, úgy jelen kiírás és az Alapítvány által meghirdetett többi kiírás keretében csak egy tulajdonában, résztulajdonában lévő, vagy általa képviselt vállalkozás nyújthat be pályázatot. Abban az esetben, ha valakinek több cége is pályázik, valamennyi pályázata kizárásra kerül.
  • A pályázat elbírálásának és megvalósításának idején a Pályázó számlái nem lehetnek zárolva. Amennyiben valamely számla mégis zárolásra kerül, a Pályázó 5 munkanapon belül köteles azt írásban jelenteni az Alapítvány részére.
  • A Pályázónak nem lehet esedékes, kiegyenlítetlen köztartozása a pályázat benyújtásának pillanatában.
  • Méhcsaládok vásárlása esetén, csak azok a termelők/gazdák részesülnek támogatásban, akik tagjai egy méhtartó egyesületnek, vagy rendelkeznek méhész oklevéllel és hozzáértésüket, tapasztalatukat igazolni tudják.
  • Más állatfajták vásárlása esetén igazolni kell a pályázó a pályázat beadását megelőző időszakban végzett hasonló tevékenységét és tapasztalatát.
  • A Pályázó csak olyan tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzésére pályázhat, amelyben gyakorlatot szerzett és a gyakorlatát a pályázatában megfelelően bemutatja.
  • Erőgépek esetén minden igazolt hektárra vetített max. 15 LE teljesítményű erőgép megvásárlása támogatott.
  • A beszerezni kívánt eszközök származási helye Európai Uniós tagállam, vagy tagjelölt ország (Albánia, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia, Törökország)
 6. Nem részesülhetnek támogatásban

  • a) azon személyek, melyek nem bejegyzett mezőgazdasági tevékenységet folytatnak,
  • b) politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek,
  • c) azok a vállalkozások, amelyek felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt állnak,
  • d) azon személyek, akik köztartozással rendelkeznek,
  • e) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként, értékelőként, vagy helyszíni ellenőrként részt vett, ideértve a döntés előkészítésében résztvevő alapítványi munkatársakat, alkalmazott falugazdászokat, illetőleg ezen személyek egy háztartásban élő hozzátartozóit,
  • f) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, alpolgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
  • g) az e) és f) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
  • h)  a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével az e)-f) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
  • i) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50 %-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
  • j) a Bizottság 651/2014/EU Rendelete szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozások (tőke szempontjából nem felelnek meg),
  • k) a Bizottság 651/2014/EU Rendelete szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősülő és különleges megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott programban segítséget igénybe vevő vállalkozások,
  • l) azok a vállalkozások, amelyek az alkalmazottaknak nem fizetettek járulékokat, fizetést és egyéb a munkaszerződésből eredő tartozásuk van,
  • m) azok a természetes és jogi személyek, akik és amelyek az adott célokra már részesültek támogatásban, mellyel az adott „de minimis” támogatásra vonatkozó szabályok által meghatározott felső összeghatárt elérték,
  • n) azok a vállalkozások és egyéni vállalkozók, amelyek és akik valótlan, megtévesztő információt szolgáltattak a pályázati projekttel kapcsolatban.
  • o) Aki már nyújtott be pályázatot a Maros-mezőségi program keretében, kivétel azon személyek, akik csak a T-01/2017-I Földmérési és Földhivatali tulajdonjogot bejegyző jogi eljárás finanszírozására kiírt programban vettek részt.
 7. Elszámolható költségek

  • A Pályázó mezőgazdasági tevékenységéhez szükséges mezőgazdasági erőgép kapcsolható eszköz, illetve egyéb, a mezőgazdasági tevékenység végzéséhez szükséges gép, berendezés, rendszer és felszerelés (legfeljebb 5 db. eszköz), valamint tenyészállat, telepítésre alkalmas oltványok és csemeték beszerzésére pályázhat.
  • A pályázat tárgyát képező eszközt a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell kiválasztani. A piaci árnak való megfelelést az Alapítvány értékelője az értékelés során vizsgálja: az indokolatlanul túlárazott eszköz támogatási összegét csökkenti, különösen nagymértékű eltérés esetén a pályázatot elutasítja.
  • A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.
  • A Pályázó az önrészt a pályázatában megadott bankszámlaszámról köteles utalni a szállítónak.
  • Pályázó egy kifizetési kérelmet nyújthat be.
  • A költségek a pályázat benyújtásának napjától számolhatók el.
  • Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy kifizetésre várhatóan a pályázat benyújtását követően több hónappal később kerül sor és az ajánlat fenn nem tartásával kapcsolatos kockázatokat a Pályázók viselik.
 8. Nem elszámolható költségek

  • adósságtörlesztés
  • személyi jellegű ráfordítások juttatások (bérköltség, prémium, stb.),
  • késedelmi kamat, bírság, adó, garanciális költségek és a visszaigényelhető ÁFA,
  • támogatási kérelem előkészítésének költségei, menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása,
  • fordítási költségek,
  • forgóeszközök (pl. vetőmag, takarmány, továbbá bármi éven belül leírható eszköz),
  • személy- és tehergépjárművek, ezek alkatrészei,
  • mobiltelefonok, fényképezőgépek, kamerák, továbbá a kép- és hangrögzítés segédeszközei,
  • táblagépek, általános rendeltetésű számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, számítógépes perifériák, megjelenítő eszközök,
  • számítógépes programok és operációs rendszerek,
  • kényelmi és szórakoztató eszközök, továbbá minden olyan eszköz, melynek kapcsán a magánhasználat feltételezhető.
 9. A pályázáshoz szükséges dokumentáció természetes személy pályázó esetén (MÓDOSÍTVA: 2019.05.30)

  • Az Alapítvány által az online felületén közzétett, kitöltött űrlap
  • Pályázó román személyi igazolványának másolata
  • Termelői engedély másolata
  • Igazolás, hogy a méhcsalád vásárlására pályázó személy tagja egy méhtartó egyesületnek vagy rendelkezik méhész oklevéllel, melynek másolatát csatolni szükséges
  • Pályázó nevére kiállított, a területileg illetékes önkormányzat igazolása arról, hogy mely területen folytat a pályázó bejegyzett mezőgazdasági tevékenységet. A Pályázónak igazolnia kell, hogy rendelkezik saját tulajdonában lévő mezőgazdasági rendeltetésű területtel.
  • A pályázat tárgyát képező gépekre, eszközökre, berendezésekre, vagy felszerelésekre vonatkozó 3 db. ugyanarra, vagy egyértelműen összehasonlítható eszközökre vonatkozó árajánlat, a pályázó nevére szólóan, mely tartalmazza: az eladó adatait, a megvásárolni kívánt felszerelések és anyagok pontos típusát, származási helyét, műszaki specifikációját és árát, valamint az ajánlat fenntartásának időtartamát. A nem magyar nyelven készített árajánlat tételes magyar nyelvű fordítása is csatolandó, melyet a pályázó képviselője aláírásával hitelesít, hogy megegyezik a román nyelvű eredetivel.
  • Amennyiben a beszerezni kívánt eszköz, berendezés szerepel a romániai https://portal.afir.info/informatii_generale_informatii_utile_preturi_ de_referinta_bd_preturi_de_referinta_pndr vagy a https://szallitoiadatbazis.ced.hu adatbázisában és ott rögzített ára van, úgy a pályázónak elégséges csak 1 árajánlatot bemutatnia a kiválasztott beszállítótól, amelynek értéke nem haladja meg a fent említett rögzített árat.
  • Ha a pályázó nem a legolcsóbb ajánlatot választotta, úgy indoklás ennek okára vonatkozóan.
  • Tenyészállatok, telepítésre alkalmas oltványok, csemeték vásárlása esetén 3 db. árajánlat, mely tartalmazza a megvásárolni kívánt állatok/csemeték fajtáját, származási helyét és árát, valamint az ajánlat fenntartásának időtartamát. A nem magyar nyelven készített árajánlat tételes magyar nyelvű fordítása is csatolandó, melyet a pályázó képviselője aláírásával hitelesít, hogy megegyezik a román nyelvű eredetivel.
  • A kiválasztott beszállító cseréje csak jóváhagyással és indokolt esetben történhet.
  • A kiválasztott beszállító cseréjére csak jóváhagyással és abban az  esetben van lehetőség, ha az elküldött pályázatban szereplő eszközt, gépet, berendezést, tárgyat már nem gyártják vagy nem forgalmazzák, és a módosítási kérelem a pályázati benyújtási határidő lezárásáig, azaz 2019. június 28-ig beérkezett az Alapítványhoz
  • Az illetékes adóhatóság és a helyi önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolásai arról, hogy a Pályázónak nincsen köztartozása
  • A számlavezető bank által kiadott, a pályázó bankszámlaszámára vonatkozó bankszámlaszám igazolás, mely tartalmazza a folyószámla IBAN kódját és igazolja, hogy a számla nincs zárolva.
  • Amennyiben a projekt tárgyát képező eszköz rendeltetésszerű üzemeltetéséhez ingatlan szükséges, annak tulajdoni/használati jogát igazoló dokumentumok (tulajdoni lap, a projekt megvalósítása utáni legalább 5 évre kötött bérleti szerződés másolata);
  • Származást bizonyító igazolás a beszerezni kívánt eszköz, berendezés gyártójától, amelyből kitűnik, hogy az illető eszköz, berendezés gyártási helye Európai Uniós tagállam vagy tagjelölt ország
 10. Hiánypótlás a pályázati szakaszban

  Az Alapítvány a beérkező pályázatokat először formai-jogosultsági ellenőrzés keretében vizsgálja. Azon pályázatok, melyek a formai-jogosultsági bírálati szempontok valamelyikének nem felelnek meg, hiányos, vagy érvénytelen jelölést kapnak. Hiányos megjelölés esetén az alapítvány hiánypótlásra felszólító elektronikus levelet küld a pályázónak. A hiánypótlási felhívás elküldésétől számított 5 nap áll a pályázó rendelkezésére, hogy elektronikus úton pótolja a felszólító levélben jelzett hiányosságokat. A hiányok nem teljes körű és határidőben történő pótlása esetén a pályázat érvénytelennek minősül.

 11. A pályázat elbírálásának módja

  • A beérkezett és befogadott pályázatokról az Alapítvány az Igazgatótanács által elfogadott Szabályzat alapján tesz döntési javaslatot, melyet a program Irányító Testülete hagy jóvá. Az Alapítvány jogosult az igényelt támogatási összeg csökkentésére.
  • Az értékeléssel párhuzamosan sor kerülhet helyszíni ellenőrzés lefolytatására.
  • A pályázatok támogatásáról szóló döntés várhatóan a pályázat beadási határidejét követő 90 napon belül megszületik. A döntésről minden pályázó tájékoztatást kap e-mailben, valamint ezzel egyidőben az Alapítvány honlapjára is felkerül a pályázati iktatószámot, támogatási értéket és támogathatósági minősítést tartalmazódöntési lista.
  • A pályázati dokumentáció az Alapítvány archívumában kerül tárolásra. Az Alapítvány a pályázati eljárás során a pályázó adatlapján aláírt nyilatkozattal összhangban az ott megadott adatokat szabadon felhasználja. A támogatás tényét az Alapítvány nyilvánosságra hozhatja.
  • A támogatási döntés ellen jogorvoslati kérelem az Alapítványnál nyújtható be az eredmény Alapítvány honlapján történő kihirdetését követő 5 napon belül. A kifogást írásban, az Alapítvány irodájában kell benyújtani.
  • A benyújtási határidőn túl érkezett pályázati beadványokat az Alapítvány nem veszi figyelembe.
  • Az Alapítvány a pályázati dokumentációt nem szolgáltatja vissza.
  • Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a szerződéskötéshez további dokumentumokat kérjen be a Pályázóktól.
  • Az Alapítvány a döntésről szóló értesítésben megnevezi a szerződéskötéshez benyújtandó dokumentumokat. Amennyiben a nyertes Pályázó 8 napon belül nem ad választ az értesítésben foglalt felhívásra, úgy tekintendő, hogy lemondott a jelen pályázati felhívás pénzeszközei iránti igényéről.
  • Amennyiben a szerződés aláírására irányuló értesítésben megszabott határidőn belül a szerződés nem kerül megkötésre a Pályázó hibájából, elveszíti a jogát a támogatásra.
  • Támogatási szerződés megkötésére kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben a Pályázó a szükséges dokumentumokat benyújtja.
  • Az Alapítvány a Támogatási szerződést magyar nyelven köti meg a támogatásra jogosult Pályázókkal.
 12. Pályázatértékelési szempontok

  Vizsgált elem

  Pont

  1. A Pályázó tapasztalatának, kapacitásainak bemutatása 10-ig
  2. A pályázati beadvány, azon belül a beszerezni kívánt eszköz/tervezett kapacitásbővítés illeszkedése a pályázati felhívás célkitűzéseihez 10-ig
  3. A pályázati beadvány, azon belül a beszerezni kívánt eszköz/tervezett kapacitásbővítés innovatív tartalma/újdonság tartalma/regionális hiánypótló beruházás 10-ig
  4. A beszerezni kívánt eszköz/tenyészállat/ telepítésre alkalmas oltványok, csemeték szükségességének és hasznosságának indoklása. A támogatás tárgyának illeszkednie kell a bemutatott gazdaság nagyságához, arányosítva azt a saját tulajdonban szereplő területek nagyságához. 10-ig
  5. A Pályázó igazolja, hogy aktív tagja egy a célterületen mezőgazdasági tevékenységet folytató szövetkezetnek 5
  6. A pályázó 40 év alatti fiatal gazda 10
  7. A beszerezni kívánt eszközök leírása, technológiai bemutatása ((ha a Pályázó a CED - Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. által vezetett nyilvántartásban (https://szallitoiadatbazis.ced.hu) szereplő szállítók árajánlatait csatolja, úgy automatikusan maximális pontszámot kap) 15-ig
  8. Kapacitásbővülés, termék/szolgáltatás skála bővülése 10-ig
  9. Az eszközök ára a piaci árral összhangban van. A piaci ártól való lényeges eltérés esetén a pályázat érvénytelen. 10-ig
  10. A 25 %-ot meghaladó önerő biztosítása
  • 25 % - 0 pont
  • 25,01 – 29,99 % - 2 pont
  • 30 – 34,99 % - 4 pont
  • 35 – 39,99 % - 6 pont
  • 40 – 44,99 % - 8 pont
  • 45 % fölött – 10 pont
  10-ig

  Összesen

  100

 13. A projekt megvalósítása és elszámolás a támogatással

  • A Pályázó köteles a támogatást a támogatási szerződésben meghatározott módon felhasználni és azzal elszámolni. A projekt megvalósítása a Pályázó kockázatára megkezdhető a pályázat benyújtását követően.
  • Ha a Pályázó a megpályázott gépet, eszközt, berendezést vagy felszerelést a pályázat benyújtását követően, de a támogatási szerződés megkötése előtt már beszerezte, akkor a támogatási szerződés aláírását követően a Támogató a támogatás összegét a Pályázónak egy összegben fizeti ki, a teljesített számla alapján.
  • Ha a Pályázó az eszközt a támogatási szerződés megkötéséig nem szerezte be, akkor a támogatási szerződés aláírását követően először ki kell fizetnie a szállítónak az önrészt. Az önerő kifizetésének igazolását követően a Támogató a támogatás összegét egy összegben közvetlenül a szállítónak fizeti ki, a teljesített előlegszámla és a beszerzés fennmaradó részére vonatkozó számla alapján maximum a támogatói döntés összegének erejéig.
  • Amennyiben az árfolyamváltozásból kifolyólag a szállítónak átutalt támogatási összeg nem fedezi az önrész befizetése után fennmaradó részt, a különbözetet a Pályázó köteles kiegyenlíteni.
  • Ha a Pályázó a szerződés megkötésétől számított 5 éven belül elidegeníti, vagy bérbe adja a támogatásból beszerzett eszközt/állatokat/csemetéket, úgy a támogatás teljes összegét kamatostul vissza kell fizetnie.
  • A támogatás elszámolása a következő dokumentumokat kell tartalmazza, román nyelvű dokumentum esetén a pályázó által hitelesített magyar fordítással ellátva:
   • Beszámoló a pályázat kiírás szerinti beszerzés megvalósításáról
   • Költségösszesítő
   • A támogatásból vásárolt gépek, eszközök, berendezések, rendszerek, felszerelések számlái
   • A vásárolt gépek és/vagy eszközök műszaki paramétereit, garanciáját bizonyító dokumentumok
   • Tenyészállat vásárlása esetén a törzskönyv hiteles másolata
   • Az eszközökre kötött kötelező biztosítások bemutatása (amennyiben kötelező)
   • Az eszközök átadási, beüzemeltetési jegyzőkönyveinek bemutatása
   • Kifizetési bizonylatok
  • A Támogató helyszíni vizsgálatot tarthat a tervezett, vagy megvalósult fejlesztés tartalmát illetően.
  • A támogatási összeg fel nem használása, nem a szerződésben foglaltak szerinti felhasználása, illetve az elszámolás határidőn belül történő elmulasztása, valamint az elszámolás nem kielégítő volta esetén a támogatást az irányadó jogszabályoknak megfelelő késedelmi kamatával együtt vissza kell fizetni.
  • A nyertes Pályázó köteles a jelen pályázati felhívás és a támogatási szerződés által meghatározott dokumentációról nyilvántartást vezetni, valamint azt 10 évig az utolsó támogatás kifizetésétől számítva megőrizni.
  • A pályázó köteles a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, az ellenőrzések során az ellenőrző szervekkel együttműködni. A pályázó a pályázat beadásától számított 10 évig köteles biztosítani a Támogató által írásban meghatalmazott, illetőleg jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult személy számára azt, hogy bármikor adatbekérés vagy helyszíni ellenőrzés keretében teljes körű vizsgálatot végezzen a támogatás összegének felhasználásával kapcsolatosan.
  • A pályázó vállalja, hogy a Támogató, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, továbbá az erre feljogosított egyéb szervek képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is – a megfelelő dokumentumok, számlák, a projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a teljesítés vizsgálatában – segíti, részükre megadja a projekttel összefüggő adatokra vonatkozóan, az általuk kért tartalmú tájékoztatást, beleértve a feladatok megvalósításában közreműködő teljesítési segédekkel megkötött szerződéseit és megállapodásait is.
  • A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás ellenőrzése kiterjedhet a támogatott tevékenység megvalósítására kötött vállalkozási szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.
 14. Egyéb információk

  • A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a www.proeconomicaalapitvany.ro honlapon, valamint az Alapítvány irodájában térítésmentesen kaphatnak felvilágosítást.
  • A pályázat összeállításához külső szakértő igénybevétele nem szükséges.
  • A pályázati felhívás és a pályázatban való részvétel feltételei, a pályázat benyújtási határidejének lejártáig módosulhatnak. A módosított pályázati felhívást az Alapítvány a honlapján közzéteszi.
  • A pályázati felhívás és a támogatási szerződés esetleges ellentmondása esetén a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.
  • A pályázati felhívás keretében benyújtott bizonylatok és okiratok másolatai az Alapítvány tulajdonában maradnak.
Pályázhatnak
 • Pályázó csak Hargita, Kovászna és Maros megye területén bejegyzett állandó lakcímmel rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó vagy ezen megyékhez tartozó települések egyikének területén bejegyzett székhellyel rendelkező jogi személy lehet (kizárólag azon jogi személyek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak).
 • A beszerzett eszközt/tenyészállatot/telepítésre alkalmas oltványokat, csemetéket a pályázati kiírás célterületén kell használni/tartani/telepíteni.
 • Két pályázó azonos lakcímről, vagy ténylegesen egy háztartásból, illetve azonos bejegyzési címről nem pályázhat. Kivétel, ha a bejegyzési cím azért egyezik meg, mert a pályázók azonos, harmadik személy által üzemeltetett irodaházba, vagy ipari ingatlanba vannak bejegyezve.
 • Egy eszköz beszerzésére pályázatot kizárólag egy pályázó nyújthat be, tehát azonos eszközre nem lehetséges több pályázatot benyújtani. Amennyiben ilyen pályázatok mégis benyújtásra kerülnek, úgy mindegyik pályázó kizárásra kerül.
 • Amennyiben egy természetes személy több vállalkozásban is tulajdonos, résztulajdonos vagy képviseletre jogosult, úgy jelen kiírás és az Alapítvány által meghirdetett többi kiírás keretében csak egy tulajdonában, résztulajdonában lévő, vagy általa képviselt vállalkozás nyújthat be pályázatot. Abban az esetben, ha valakinek több cége is pályázik, valamennyi pályázata kizárásra kerül.
 • A pályázat elbírálásának és megvalósításának idején a Pályázó számlái nem lehetnek zárolva. Amennyiben valamely számla mégis zárolásra kerül, a Pályázó 5 munkanapon belül köteles azt írásban jelenteni az Alapítvány részére.
 • A Pályázónak nem lehet esedékes, kiegyenlítetlen köztartozása a pályázat benyújtásának pillanatában.
 • Méhcsaládok vásárlása esetén, csak azok a termelők/gazdák részesülnek támogatásban, akik tagjai egy méhtartó egyesületnek, vagy rendelkeznek méhész oklevéllel és hozzáértésüket, tapasztalatukat igazolni tudják.
 • Más állatfajták vásárlása esetén igazolni kell a pályázó a pályázat beadását megelőző időszakban végzett hasonló tevékenységét és tapasztalatát.
 • A Pályázó csak olyan tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzésére pályázhat, amelyben gyakorlatot szerzett és a gyakorlatát a pályázatában megfelelően bemutatja.
 • Erőgépek esetén minden igazolt hektárra vetített max. 15 LE teljesítményű erőgép megvásárlása támogatott.
 • A beszerezni kívánt eszközök származási helye Európai Uniós tagállam, vagy tagjelölt ország (Albánia, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia, Törökország)
 • Nem részesülhetnek támogatásban

  • a) azon személyek, melyek nem bejegyzett mezőgazdasági tevékenységet folytatnak,
  • b) politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek,
  • c) azok a vállalkozások, amelyek felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt állnak,
  • d) azon személyek, akik köztartozással rendelkeznek,
  • e) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként, értékelőként, vagy helyszíni ellenőrként részt vett,
  • f) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, alpolgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
  • g) az e) és f) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
  • h)  a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével az e)-f) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
  • i) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50 %-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
  • j) a Bizottság 651/2014/EU Rendelete szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozások (tőke szempontjából nem felelnek meg),
  • k) a Bizottság 651/2014/EU Rendelete szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősülő és különleges megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott programban segítséget igénybe vevő vállalkozások,
  • l) azok a vállalkozások, amelyek az alkalmazottaknak nem fizetettek járulékokat, fizetést és egyéb a munkaszerződésből eredő tartozásuk van,
  • m) azok a természetes és jogi személyek, akik és amelyek az adott célokra már részesültek támogatásban, mellyel az adott „de minimis” támogatásra vonatkozó szabályok által meghatározott felső összeghatárt elérték,
  • n) azok a vállalkozások és egyéni vállalkozók, amelyek és akik valótlan, megtévesztő információt szolgáltattak a pályázati projekttel kapcsolatban.
  • o) Az Alapítvány alkalmazottai, valamint az alkalmazott falugazdászok
  • p) Aki már nyújtott be pályázatot a Maros-mezőségi program keretében..
Szükséges dokumentumok
 • Az Alapítvány által az online felületén közzétett, kitöltött űrlap
 • Pályázó román személyi igazolványának másolata
 • Termelői engedély másolata
 • Igazolás, hogy a méhcsalád vásárlására pályázó személy tagja egy méhtartó egyesületnek vagy rendelkezik méhész oklevéllel, melynek másolatát csatolni szükséges
 • Pályázó nevére kiállított, a területileg illetékes önkormányzat igazolása arról, hogy mely területen folytat a pályázó bejegyzett mezőgazdasági tevékenységet. A Pályázónak igazolnia kell, hogy rendelkezik saját tulajdonában lévő mezőgazdasági rendeltetésű területtel.
 • A pályázat tárgyát képező gépekre, eszközökre, berendezésekre, vagy felszerelésekre vonatkozó 3 db. ugyanarra, vagy egyértelműen összehasonlítható eszközökre vonatkozó árajánlat, a pályázó nevére szólóan, mely tartalmazza: az eladó adatait, a megvásárolni kívánt felszerelések és anyagok pontos típusát, származási helyét, műszaki specifikációját és árát, valamint az ajánlat fenntartásának időtartamát. A nem magyar nyelven készített árajánlat tételes magyar nyelvű fordítása is csatolandó, melyet a pályázó képviselője aláírásával hitelesít, hogy megegyezik a román nyelvű eredetivel.
 • Amennyiben a beszerezni kívánt eszköz, berendezés szerepel a romániai https://portal.afir.info/informatii_generale_informatii_utile_preturi_ de_referinta_bd_preturi_de_referinta_pndr vagy a https://szallitoiadatbazis.ced.hu adatbázisában és ott rögzített ára van, úgy a pályázónak elégséges csak 1 árajánlatot bemutatnia a kiválasztott beszállítótól, amelynek értéke nem haladja meg a fent említett rögzített árat.
 • Ha a pályázó nem a legolcsóbb ajánlatot választotta, úgy indoklás ennek okára vonatkozóan.
 • Tenyészállatok, telepítésre alkalmas oltványok, csemeték vásárlása esetén 3 db. árajánlat, mely tartalmazza a megvásárolni kívánt állatok/csemeték fajtáját, származási helyét és árát, valamint az ajánlat fenntartásának időtartamát. A nem magyar nyelven készített árajánlat tételes magyar nyelvű fordítása is csatolandó, melyet a pályázó képviselője aláírásával hitelesít, hogy megegyezik a román nyelvű eredetivel.
 • A kiválasztott beszállító cseréje csak jóváhagyással és indokolt esetben történhet.
 • Az illetékes adóhatóság és a helyi önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolásai arról, hogy a Pályázónak nincsen köztartozása
 • A számlavezető bank által kiadott, a pályázó bankszámlaszámára vonatkozó bankszámlaszám igazolás, mely tartalmazza a folyószámla IBAN kódját és igazolja, hogy a számla nincs zárolva.
 • Amennyiben a projekt tárgyát képező eszköz rendeltetésszerű üzemeltetéséhez ingatlan szükséges, annak tulajdoni/használati jogát igazoló dokumentumok (tulajdoni lap, a projekt megvalósítása utáni legalább 5 évre kötött bérleti szerződés másolata);