Pályázati felhívás
Mezőgazdasági erőgépek és kapcsolható eszközök, mezőgazdasági tevékenységekhez szükséges felszerelések, valamint tenyészállatok beszerzésének támogatására - jogi személyeknek

M-01/2017-I
Leírás

A pályázat célja:

A támogatási eszközök odaítélése mezőgazdasági termelők – magánszemélyek és jogi személyek - számára, mezőgazdasági erőgépek (traktorok), és kapcsolható eszközök, valamint, egyéb, a mezőgazdasági művelésben és termelésben használt berendezések, gépek, felszerelések, valamint tenyészállatok beszerzésére, vissza nem térítendő támogatás folyósítása formájában, technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából.

A rendelkezésre álló források teljes összege összesen: 6 000 000 LEJ.

A keretösszeg a beadott pályázatok mennyiségétől függően módosulhat.

 1. A pályázat legfontosabb célkitűzései:

  • a mezőgazdasági tevékenységek, mint vállalkozási forma erősítése
  • a mezőgazdasági termelési géppark korszerűsítése és környezetbaráttá tétele
  • a foglalkoztatottság növelése, fenntartása
 2. A támogatás formája

  A támogatás formája: maximum 75 %-os, vissza nem térítendő támogatás, amelyet egy összegben folyósít az Alapítvány, utólagos elszámolási kötelezettséggel, minimum 25%-os önrész mellett.

  Amennyiben a pályázó ÁFA visszaigénylő, úgy csak az ÁFA nélküli összeg maximum 75 %-ának értékéig jogosult a támogatásra.

 3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

  A pályázat benyújtási ideje: 2017. október 1 – 2017. október 20. 16:00

  A kitöltött pályázati formanyomtatványt és a kapcsolódó nyilatkozatokat elektronikus formában és a mellékletek eredetijét beszkennelve az Alapítvány online felületén kell a pályázat személyes benyújtásáig feltölteni. A kitöltött pályázati formanyomtatványt és a kapcsolódó nyilatkozatokat a pályázónak személyesen, eredetiben, papír alapon kell benyújtani az Alapítvány irodájában, vagy az alapítvány képviselőjének a megadott benyújtási határidőig. Az online felületen, ill. a papíron beadott dokumentumok közötti ellentmondás esetén a papír alapon beadott, aláírt dokumentum az irányadó.

 4. Pályázati kategóriák

  Kategória

  Kategória tartalma

  Egy pályázónak adható maximális támogatási összeg

  1 Mezőgazdasági gépek beszerzése
  Erőgépek, traktor, kombájn; kapcsolható eszköz a szántóföldi termesztéshez; a szőlő-és gyümölcstermesztéshez, vagy zöldségtermesztéshez (összesen legfeljebb 5 db.)
  67 500 LEJ
  2 Egyéb mezőgazdasági eszközök beszerzése
  Háztáji és kis gazdaságokban használt egyéb gépek és eszközök, mezőgazdasági tevékenységet kiegészítő vagy elősegítő berendezések, mezőgazdasági tevékenység végzéséhez szükséges felszerelések (összesen legfeljebb 5 db.)
  67 500 LEJ
  3 A Törzskönyvezett szarvasmarha
  Piros/tarka fajta max. 9 000 LEJ/egyed
  45 000 LEJ
  Törzskönyvezett szarvasmarha
  Angus fajta max. 13 500 LEJ/egyed
  67 500 LEJ
  B Törzskönyvezett juh
  Max. 3 150 LEJ/egyed
  61 000 LEJ
  C Törzskönyvezett kecske
  Max. 2 700 LEJ/egyed
  54 000 LEJ
  D Törzskönyvezett sertés
  Max. 2 700 LEJ/ koca
  22 500 LEJ
  E Méhanya, illetve méhcsalád
  Maximum 50 db anya / 4500 LEJ, méhcsalád vásárlása esetén: maximum 50 család és kaptár
  29 250 LEJ
  • Egy pályázó csak egy kategóriában nyújthat be pályázatot.
  • Pályázni csak új mezőgazdasági erőgépek, kapcsolható eszközök, egyéb berendezések és felszerelések támogatására lehet.
  • A támogatási összeg forintban kerül meghatározásra a 2017. október 1-én érvényes forint-lej MNB középárfolyam alapján.
  • Ha a Pályázó az eszközt Magyarországról szerzi be, a támogatást forintban kell igényelnie és a kiutalás is forintban történik.
  • Ha a Pályázó az eszközt nem Magyarországról szerzi be, a támogatást lejben kell igényelnie és a kiutalás is lejben történik. A pályázó részére történő utalás árfolyama a Támogató bankszámlájára forintban érkező támogatási összeg lejre történő átváltása során alkalmazott banki árfolyam. Az árfolyamváltozásból eredő esetleges többletköltséget a Pályázó viseli.
 5. Pályázat intenzitása

  A jelen pályázati felhívás támogatásai az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a „de minimis” támogatásokra való alkalmazásáról (UL L 352, 2013. 12. 24.) szóló 2013. december 18-i, 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján kerülnek kiosztásra. A 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti az egy és ugyanaz a természetes személy részére kiosztott „de minimis” támogatás az utóbbi három pénzügyi év időszakában nem haladhatja meg a 15.000 EUR-t, illetve az egy és ugyanazon vállalkozások részére kiosztott támogatás az utóbbi három pénzügyi év időszakában nem haladhatja meg a 200.000 EUR-t, tekintet nélkül a támogatás formájára és céljára. A 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján a „de minimis” támogatásokra kizárólag a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások jogosultak, kivéve a következő támogatások esetén:

  1. olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
  2. a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
  3. az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.

  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató kérelmező esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatással, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

 6. Elszámolható költségek

  • A Pályázó mezőgazdasági tevékenységéhez szükséges mezőgazdasági erőgép kapcsolható eszköz, illetve egyéb, a mezőgazdasági tevékenység végzéséhez szükséges gép, berendezés és felszerelés (legfeljebb 5 db. eszköz), valamint tenyészállat beszerzésére pályázhat.
  • A pályázat tárgyát képező eszközt a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell kiválasztani. A piaci árnak való megfelelést az Alapítvány értékelője az értékelés során vizsgálja: az indokolatlanul túlárazott eszköz támogatási összegét csökkenti, különösen nagymértékű eltérés esetén a pályázatot elutasítja.
  • A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.
  • A Pályázó az önrészt a pályázatában megadott bankszámlaszámról köteles utalni a szállítónak.
  • Pályázó egy lehívást nyújthat be. A szállító az összes beszerzendő eszközt egy számlán köteles szerepeltetni, tételes alábontással.
  • A költségek a pályázat benyújtásának napjától számolhatók el.
  • Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy kifizetésre várhatóan a pályázat benyújtását követően több hónappal később kerül sor és az ajánlat fenn nem tartásával kapcsolatos kockázatokat a Pályázók viselik.
 7. Nem elszámolható költségek

  • adósságtörlesztés
  • személyi jellegű ráfordítások juttatások (bérköltség, prémium, stb.)
  • késedelmi kamat, bírság, adó, garanciális költségek és a visszaigényelhető ÁFA,
  • támogatási kérelem előkészítésének költségei, menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása,
  • fordítási költségek,
  • forgóeszközök (pl. vetőmag, takarmány, továbbá bármi éven belül leírható eszköz),
  • személy- és tehergépjárművek, ezek alkatrészei,
  • mobiltelefonok, fényképezőgépek, kamerák, továbbá a kép- és hangrögzítés segédeszközei,
  • táblagépek, általános rendeltetésű számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, számítógépes perifériák, megjelenítő eszközök,
  • számítógépes programok és operációs rendszerek,
  • kényelmi és szórakoztató eszközök, továbbá minden olyan eszköz, melynek kapcsán a magánhasználat feltételezhető.
 8. Hiánypótlás a pályázati szakaszban

  Az Alapítvány a beérkező pályázatokat először formai-jogosultsági ellenőrzés keretében vizsgálja. Azon pályázatok, melyek a formai-jogosultsági bírálati szempontok valamelyikének nem felelnek meg, hiányos, vagy érvénytelen jelölést kapnak. Hiányos megjelölés esetén az alapítvány hiánypótlásra felszólító elektronikus levelet küld a pályázónak. A hiánypótlási felhívás elküldésétől számított 8 nap áll a pályázó rendelkezésére, hogy elektronikus úton pótolja a felszólító levélben jelzett hiányosságokat. A hiányok nem teljes körű és határidőben történő pótlása esetén a pályázat érvénytelennek minősül.

 9. A pályázat elbírálásának módja

  • A beérkezett és befogadott pályázatokról az Alapítvány az Igazgatótanács által elfogadott Szabályzat alapján tesz döntési javaslatot, melyet a program Irányító testülete hagy jóvá. Az Alapítvány jogosult az igényelt támogatási összeg csökkentésére.
  • Az értékeléssel párhuzamosan sor kerülhet helyszíni ellenőrzés lefolytatására.
  • A pályázatok támogatásáról szóló döntés várhatóan a pályázat beadási határidejét követő 90 napon belül megszületik. A döntésről minden pályázó tájékoztatást kap e-mailben, valamint ezzel egyidőben az Alapítvány honlapjára is felkerül.
  • A pályázati dokumentáció az Alapítvány archívumában kerül tárolásra. Az Alapítvány a pályázati eljárás során a pályázó adatlapján aláírt nyilatkozattal összhangban az ott megadott adatokat szabadon felhasználja. A támogatás tényét az Alapítvány nyilvánosságra hozza.
  • A támogatási döntés ellen jogorvoslati kérelem az Alapítványnál nyújtható be az eredmény Alapítvány honlapján történő kihirdetését követő 8 napon belül. A kifogást írásban, az Alapítvány irodájában kell benyújtani.
  • A benyújtási határidőn túl érkezett pályázati beadványokat az Alapítvány nem veszi figyelembe;
  • Az Alapítvány a pályázati dokumentációt nem szolgáltatja vissza.
  • Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a szerződéskötéshez további dokumentumokat kérjen be a Pályázóktól.
  • Az Alapítvány a döntésről szóló értesítésben megnevezi a szerződéskötéshez benyújtandó dokumentumokat. Amennyiben a nyertes Pályázó 8 napon belül nem ad választ az értesítésben foglalt felhívásra, úgy tekintendő, hogy lemondott a jelen pályázati felhívás pénzeszközei iránti igényéről.
  • Amennyiben a szerződés aláírására irányuló értesítésben megszabott határidőn belül a szerződés nem kerül megkötésre a Pályázó hibájából, elveszíti a jogát a támogatásra.
  • Támogatási szerződés megkötésére kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben a Pályázó a szükséges dokumentumokat benyújtja.
  • Az Alapítvány a Támogatási szerződést magyar nyelven köti meg a támogatásra jogosult Pályázókkal.
 10. Pályázatértékelési szempontok

  Vizsgált elem

  Pont

  1. A Pályázó tapasztalatának, kapacitásainak bemutatása 10-ig
  2. A tervezett projekt helyi piaci igényeknek való megfelelése 15-ig
  3. A pályázati beadvány, azon belül a beszerezni kívánt eszköz/tervezett kapacitásbővítés a helyi piaci igényeknek megfelelő legyen 10-ig
  4. A beszerezni kívánt eszközök leírása, technológiai bemutatása 10-ig
  5. Kapacitásbővülés, termék/szolgáltatás skála bővülése 15-ig
  6. Foglalkoztatás bővülés 20-ig
  7. Az eszközök ára a piaci árral összhangban van A piaci ártól való lényeges eltérés esetén a pályázat érvénytelen. 10-ig
  8. A 25 %-ot meghaladó önerő biztosítása
  • 25 % - 0 pont
  • 25,01 – 29,99 % - 2 pont
  • 30 – 34,99 % - 4 pont
  • 35 – 39,99 % - 6 pont
  • 40 – 44,99 % - 8 pont
  • 45 % fölött – 10 pont
  10-ig

  Összesen

  100

 11. A projekt megvalósítása és elszámolás a támogatással

  • A Pályázó köteles a támogatást a támogatási szerződésben meghatározott módon felhasználni és azzal elszámolni, A projekt megvalósítása a Pályázó kockázatára megkezdhető a pályázat benyújtását követően.
  • Ha a Pályázó a megpályázott gépet, eszközt, berendezést vagy felszerelést a pályázat benyújtását követően, de a támogatási szerződés megkötése előtt már beszerezte, akkor a támogatási szerződés aláírását követően a Támogató a támogatás összegét a Pályázónak egy összegben fizeti ki, a teljesített számla alapján.
  • Ha a Pályázó az eszközt a támogatási szerződés megkötéséig nem szerezte be, akkor a támogatási szerződés aláírását követően először ki kell fizetnie a szállítónak az önrészt. Az önerő kifizetésének igazolását követően a Támogató a támogatás összegét egy összegben közvetlenül a szállítónak fizeti ki, a teljesített előlegszámla és a beszerzés fennmaradó részére vonatkozó számla alapján maximum a támogatói döntés összegének erejéig.
  • Amennyiben az árfolyamváltozásból kifolyólag a szállítónak átutalt támogatási összeg nem fedezi az önrész befizetése után fennmaradó részt, a különbözetet a Pályázó köteles kiegyenlíteni.
  • Ha a Pályázó a szerződés megkötésétől számított 3 éven belül elidegeníti, vagy bérbe adja a támogatásból beszerzett eszközt, úgy a támogatás teljes összegét kamatostul vissza kell fizetnie.
  • A támogatás elszámolása a következő dokumentumokat kell tartalmazza, román nyelvű dokumentum esetén a pályázó által hitelesített magyar fordítással ellátva:
   • Beszámoló a pályázat kiírás szerinti tevékenység eredményeiről
   • Költségösszesítő
   • A támogatásból vásárolt gépek, eszközök, berendezések, felszerelések számlái
   • A vásárolt gépek és/vagy eszközök műszaki paramétereit, garanciáját bizonyító dokumentumok
   • Az eszközökre kötött kötelező biztosítások bemutatása (amennyiben kötelező)
   • Az eszközök átadási, beüzemeltetési jegyzőkönyveinek bemutatása
   • Kifizetési bizonylatok
  • A Támogató helyszíni vizsgálatot tarthat a tervezett, vagy megvalósult fejlesztés tartalmát illetően.
  • A támogatási összeg fel nem használása, nem a szerződésben foglaltak szerinti felhasználása, illetve az elszámolás határidőn belül történő elmulasztása, valamint az elszámolás nem kielégítő volta esetén a támogatást az irányadó jogszabályoknak megfelelő késedelmi kamatával együtt vissza kell fizetni.
  • A nyertes Pályázó köteles a jelen pályázati felhívás és a támogatási szerződés által meghatározott dokumentációról nyilvántartást vezetni, valamint azt 10 évig az utolsó támogatás kifizetésétől számítva megőrizni.
  • A pályázó köteles a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, az ellenőrzések során az ellenőrző szervekkel együttműködni. A pályázó a pályázat beadásától számított 10 évig köteles biztosítani a Támogató által írásban meghatalmazott, illetőleg jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult személy számára azt, hogy bármikor adatbekérés vagy helyszíni ellenőrzés keretében teljes körű vizsgálatot végezzen a támogatás összegének felhasználásával kapcsolatosan.
  • A pályázó vállalja, hogy a Támogató, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, továbbá az erre feljogosított egyéb szervek képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is – a megfelelő dokumentumok, számlák, a projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a teljesítés vizsgálatában – segíti, részükre megadja a projekttel összefüggő adatokra vonatkozóan, az általuk kért tartalmú tájékoztatást, beleértve a feladatok megvalósításában közreműködő teljesítési segédekkel megkötött szerződéseit és megállapodásait is.
  • A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás ellenőrzése kiterjedhet a támogatott tevékenység megvalósítására kötött vállalkozási szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.
 12. Egyéb információk

  • A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a www.proeconomicaalapitvany.ro honlapon, valamint az Alapítvány irodájában térítésmentesen kaphatnak felvilágosítást.
  • A pályázat összeállításához külső szakértő igénybevétele nem szükséges.
  • A pályázati felhívás, beleértve a pályázatok benyújtási határidejét, a pályázat benyújtási határidejének lejártáig módosulhat. A módosított pályázati felhívást az Alapítvány a honlapján közzéteszi.
  • A pályázati felhívás és a támogatási szerződés esetleges ellentmondása esetén a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.
  • A pályázati felhívás keretében benyújtott bizonylatok és okiratok másolatai az Alapítvány tulajdonában maradnak.
Pályázhatnak
 • Pályázó csak Maros megye területén, a pályázati kiírás 1. Számú mellékletében felsorolt települések egyikének területén bejegyzett állandó lakcímmel rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó vagy ezen települések egyikének területén bejegyzett székhellyel, vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy lehet.
 • Egy pályázó jelen pályázati felhívás és az egyéni vállalkozók, valamint mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatására kiírt pályázati felhívás keretében összesen csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Két pályázó azonos lakcímről, vagy ténylegesen egy háztartásból, illetve azonos bejegyzési címről nem pályázhat. Kivétel, ha a bejegyzési cím azért egyezik meg, mert a pályázók azonos, harmadik személy által üzemeltetett irodaházba, vagy ipari ingatlanba vannak bejegyezve.
 • Egy eszköz beszerzésére pályázatot kizárólag egy pályázó nyújthat be, tehát azonos eszközre nem lehetséges több pályázatot benyújtani. Amennyiben ilyen pályázatok mégis benyújtásra kerülnek, úgy mindkét pályázó kizárásra kerül.
 • Amennyiben egy magánszemély több vállalkozásban is tulajdonos, résztulajdonos vagy képviseletre jogosult, úgy jelen kiírás és az Alapítvány által meghirdetett többi kiírás keretében csak egy tulajdonában, résztulajdonában lévő, vagy általa képviselt vállalkozás nyújthat be pályázatot. Abban az esetben, ha valakinek több cége is pályázik, valamennyi pályázata kizárásra kerül.
 • A beszerzett eszközt/tenyészállatot a pályázati kiírás 1. Számú mellékletében felsorolt települések egyikének területén kell használni/tartani.
 • A pályázat elbírálásának és megvalósításának idején a Pályázó számlái nem lehetnek zárolva. Amennyiben valamely számla mégis zárolásra kerül, a Pályázó 5 munkanapon belül köteles azt írásban jelenteni az Alapítvány részére.
 • A Pályázónak nem lehet esedékes, kiegyenlítetlen köztartozása a pályázat benyújtásának pillanatában;
 • Méhcsaládok vásárlása esetén, csak azok a termelők/gazdák részesülnek támogatásban, akik tagjai egy méhtartó egyesületnek, vagy rendelkeznek méhész diplomával. 
 • Más állatfajták vásárlása esetén igazolni kell a pályázó a pályázat beadását megelőző időszakban végzett hasonló tevékenységét és tapasztalatát.
 • A Pályázó csak olyan tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzésére pályázhat, amelyben gyakorlatot szerzett és a gyakorlatát a pályázatában megfelelően bemutatja.

 

Nem részesülhetnek támogatásban

 • azon személyek, melyek nem bejegyzett mezőgazdasági tevékenységet folytatnak,
 • politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek,
 • azok a vállalkozások, amelyek felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt állnak,
 • azon személyek, akik köztartozással rendelkeznek.
 • a Bizottság 651/2014/EU Rendelete szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozások (tőke szempontjából nem felelnek meg);
 • a Bizottság 651/2014/EU Rendelete szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősülő és különleges megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott programban segítséget igénybe vevő vállalkozások;
 • azok a vállalkozások, amelyek az alkalmazottaknak nem fizetettek járulékokat, fizetést és egyéb a munkaszerződésből eredő tartozásuk van;
 • azok a természetes és jogi személyek, akik és amelyek az adott célokra már részesültek támogatásban, mellyel az adott „de minimis” támogatásra vonatkozó szabályok által meghatározott felső összeghatárt elérték;
 • azok a vállalkozások és egyéni vállalkozók, amelyek és akik valótlan, megtévesztő információt szolgáltattak a pályázati projekttel kapcsolatban.
Szükséges dokumentumok
 • Az Alapítvány által az online felületén közétett, kitöltött űrlap
 • A Pályázó hivatalos képviselőjének személyi igazolvány másolata;
 • Pályázó nevére kiállított, a területileg illetékes önkormányzat igazolása arról, hogy mely területen folytatott a pályázó bejegyzett mezőgazdasági tevékenységet / Termelői engedély
 • A pályázat tárgyát képező gépekre, eszközökre vagy berendezésekre és felszerelésekre vonatkozó 3. db. árajánlat, mely tartalmazza: a megvásárolni kívánt felszerelések és anyagok pontos típusát, származási helyét, műszaki specifikációját és árát, valamint az ajánlat fenntartásának időtartamát. A nem magyar nyelven készített árajánlat tételes magyar nyelvű fordítása is csatolandó, melyet a pályázó aláírásával hitelesít, hogy megegyezik a román nyelvű eredetivel.
 • Ha a pályázó nem a legolcsóbb ajánlatot választotta, úgy indoklás ennek okára vonatkozóan.
 • Tenyészállatok vásárlása esetén árajánlat, mely tartalmazza az eladó adatait, a megvásárolni kívánt tenyészállatok fajtáját, származási helyét és árát, valamint az ajánlat fenntartásának időtartamát. A pályázat tárgyát képező tenyészállatokra vonatkozó árajánlatnak tartalmazni kell a megvásárolni kívánt állatok törzskönyvi adatait is. A nem magyar nyelven készített árajánlat tételes magyar nyelvű fordítása is csatolandó, melyet a pályázó képviselője aláírásával hitelesít, hogy megegyezik a román nyelvű eredetivel.
 • Cégkivonat (szerződéskötés előtt szükséges a 30 napnál nem régebbi cégkivonat benyújtása)
 • Alapító szerződés és okirat, valamint a pályázatban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek fénymásolata (amennyiben vannak ilyenek)
 • Az illetékes adóhatóság és a helyi önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolásai arról, hogy a Pályázónak nincsen köztartozása
 • Adószámot igazoló dokumentum
 • A 2016-os év pénzügyi eredményt igazoló dokumentumok (ha rendelkezésre áll)
 • A számlavezető bank által kiadott, a pályázó bankszámlaszámára vonatkozó bankszámlaszám igazolás, mely igazolja, hogy a számla 2017. január 1. óta nem volt zárolva.